PENITO

Občané

Životní pojištění

Zhodnocení peněz a zabezpečení rodiny v případě nemoci i v době zaslouženého odpočinku 
zabezpečení kapitálu na jednotlivé etapy života, dětí během studia nebo startu nového podnikání

Jak pojištění funguje

Stačí si zvolit finanční částku podle Vašich možností a peníze v průběhu let pracují za Vás.
Na konci dohodnuté doby nebo po etapách dle Vašich potřeb obdržíte naspořený kapitál.
Kromě dohodnuté pojistné částky Vám navíc vyplatíme i podíl na zisku.
Díky pojištění získáte potřebnou jistotu a své peníze navíc bezpečně uložíte a výhodně zhodnotíte.

Jaké výhody získám

Investiční životní pojištění

je druhem pojištění, které lze optimalizovat v souladu s daňovou úpravou.

Má dvousložkovou strukturu:

Rizikové životní pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění dětí

Pojištění zdravotní péče ( i pojištění pracovní neschopnosti)

Nemoc  nebo úraz spojený s pobytem na lůžku není příjemnou záležitostí. I v tomto období chceme sobě a své rodině poskytnout potřebný finanční standard, což s nemocí není právě snadné.
Máme pro Vás i jiné řešení než sahat do rodinných úspor:
Pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti
Denní dávky
Denní dávky při pracovní neschopnosti jsou určeny pro výdělečné osoby ve věku od 18 do 65 let, a to jak OSVČ, tak v zaměstnaneckém poměru. Plnění z pojištění pomůže vyrovnat rozdíl mezi běžným příjmem z pracovní činnosti a státem vyplácenou nemocenskou dávkou v případě léčení nemoci nebo následků úrazu. Denní dávka záleží na Vámi zvolené výši s ohledem na Váš příjem. Zajistí Vás před možnými existenčními problémy při déletrvající pracovní neschopnosti, zbaví Vás problémů se splácením půjček či jiných nezbytných pravidelných výdajů a pomůže tak zabezpečit bezproblémový chod Vaší domácnosti.

Zaměstnanci:
Víte, o kolik peněz přijdete, když budete v pracovní neschopnosti? Může to být od 22. dne nemoci až 40–50 % čistého příjmu. Víte, jak byste v tu chvíli pokryli všechny své nutné výdaje?
první tři dny nemoci nedostává zaměstnanec žádnou nemocenskou
od 4. do 21. dne nemoci vyplácí nemocenskou v podobě náhrady mzdy zaměstnavatel
nemocenská dávka je vyplácena až od 22. dne nemoci Českou správou sociálního zabezpečení
OSVČ:
Osoba samostatně výdělečně činná je odkázána až na nemocenskou od 22. dne od ČSSZ, ale jen platí-li si nemocenské pojištění, které je v případě OSVČ na rozdíl od zaměstnanců dobrovolné a relativně drahé (kvůli vazbě na důchodové pojištění). OSVČ si sjednat i vysokou denní dávku bez prokazování příjmu.

Jaké náklady by Vaši domácnost čekaly i nadále v případě dlouhodobějšího výpadku příjmů? Samozřejmě se můžete na čas uskromnit, ale splátky, školné pro děti nebo nájem je třeba hradit průběžně .Pojištění denních dávek Vám pomůže tyto platby vyrovnat.

Na čem závisí nastavení denní dávky?
na výši částky, odpovídající výpadku příjmu, kterou chcete pobírat denně v případě pracovní neschopnosti
na tom, jak dlouho si propad příjmu můžete dovolit, tedy jak dlouho vydržíte s vlastní finanční rezervou – tzv. karenční lhůta (sjednané vyplácení např. od 15., 29. či 43. dne pracovní neschopnosti).

Pojištění denních dávek při pobytu v nemocnici 
Nemocniční denní dávky
Jsou určeny prakticky pro každého. Zajistí Vám pravidelný finanční příjem za každý den Vašeho pobytu v nemocnici, ať už z důvodu nemoci, úrazu nebo porodu. Takto získaný obnos Vám umožní hradit si nadstandardní péči a celkově zpříjemní nutný pobyt v nemocnici.

Pojištění nákladů při pobytu v nemocnici
Pojištění lze uzavřít za předpokladu podepsaného prohlášení klienta o jeho zdravotním stavu. Rizikovost je zohledněna podle dlouhodobých zdravotnických statistik. Muži i ženy mohou čerpat v závislosti na věku při vstupu do pojištění denní dávku 50 – 140 Kč. V případě nemoci je vyplácena pojištěnému sjednaná dávka po dobu hospitalizace, maximálně však po dobu 180 dnů. V případě úrazu je vyplácena pojištěnému sjednaná dávka po dobu hospitalizace, přičemž její výplata není časově omezena.

Pro děti 0 - 17 let je ještě výhodnější krytí: za každý den hospitalizace vyplatí částku 200 Kč. Zvýšené plnění zohledňuje hlavně případy, kdy dítě pobývá v nemocnici s rodičem nebo osobou blízkou, čímž vznikají dodatečné náklady.

Pojistné plnění se vyplácí na základě předložení propouštěcí zprávy z nemocnice. V případě dlouhodobých hospitalizací může klient požádat o výplatu přiměřené zálohy.

Zdravotní asistence
S programem zdravotní asistence si můžete polepšit v přístupu ke zdravotní péči a učinit podstatný krok v oblasti prevence závažných onemocnění. Pojištění respektuje Vaše časové možnosti a zprostředkuje Vám individuální péči ve špičkových zdravotnických zařízení. 

Program asistenčních služeb v oblasti zdravotnictví:
ASISTENCE - organizace zdravotní péče
RYCHLÁ RADA - konzultace zdravotních potřeb po telefonu
KONSILIUM - konzultace lékařské diagnózy
PREVENTIVNÍ PÉČE - zprostředkování komplexního preventivního programu

ASISTENCE - organizace zdravotní péče
Zprostředkování termínu vyšetření v síti smluvních zařízení dané pojišťovny podle časových dispozic klienta a v okruhu jeho bydliště či pracoviště. Ošetření následuje v síti smluvních zdravotnických zařízení dané pojišťovny, které garantuje:
zajištění termínu vyšetření nejpozději do 5 dnů od telefonického požadavku klienta
přijetí v ordinaci podle sjednaného termínu, nejpozději do 30 minut
individuální přístup

RYCHLÁ RADA - konzultace zdravotního stavu po telefonu
konzultace aktuálního zdravotního stavu
vysvětlení lékařských pojmů
vysvětlení laboratorních výsledků 
vysvětlení lékařských postupů při diagnostikování a léčbě, jejich účel
informace o lécích
poradenství v těhotenství
informace z oblasti vyřízení lázeňské péče

KONSILIUM - konzultace lékařské diagnózy: vypracování druhého odborného názoru k diagnóze.  

PREVENTIVNÍ PÉČE - zprostředkování komplexního preventivního programu
větší rozsah a frekvenci vyšetření, než jsou v rámci péče hrazené zdravotními pojišťovnami. Všechna vyšetření jsou provedena do 14 dnů od zavolání. 

Pro koho je program určen?
Do programu mohou vstoupit klienti ve věku 15 až 60 let (dospělá forma), za dítě se v rámci rodinné varianty považuje osoba ve věku 0-18 let. Pojištění může trvat až do dovršení 65 let věku.

Penze

Cestovní pojištění